Werkwijze

Welke kwaliteitseisen mag u stellen

Poelstra Psychologische Expertise is gehouden aan de beroepscode van het NIP. Dit betekent dat de expertise voldoet aan de strenge normen die door deze beroepsvereniging zijn opgesteld. Dit betreft niet alleen de gedragscode maar ook het juiste gebruik van tests en ander onderzoeksmateriaal. Daarenboven garanderen we een heldere en consistente rapportage die een eenduidig en plausibel antwoord geeft op uw vraagstelling.

Validiteitstoetsing psychodiagnostisch onderzoek

Het belangrijkste instrument om de betrouwbaarheid van het psychometrisch onderzoeksmateriaal te bepalen, bestaat uit een toetsing van de verkregen resultaten aan de indruk die de cliënten van zichzelf hebben.

Een dergelijke betekenisanalyse vindt plaats tijdens de nabespreking van de onderzoeksbevindingen met de cliënt. In deze bespreking worden de resultaten van de gebruikte meetinstrumenten aan de cliënt voorgelegd. Een dergelijke evaluatie betreft niet enkel een beschrijving van de bevindingen, maar met name het formuleren van een verklaring toegespitst op de individuele persoonlijkheid en de specifieke psychologische problematiek die de reden vormde van het onderzoek.

Vervolgens krijgt de cliënt de gelegenheid om zijn of haar reactie te geven met name in die zin of men zich kan herkennen in de door de psycholoog gehanteerde interpretatie van de diverse profielen en scores. In een dergelijke proces van toetsing van de indruk van de psycholoog aan de mening of het zelfinzicht van de cliënt, worden aannames verworpen of bevestigd en verkrijgt het onderzoek ecologische validiteit.

Pas na deze explorerende en toetsende fase van de nabespreking wordt het eigenlijke onderzoeksverslag geschreven. Vervolgens wordt dit in conceptvorm verstuurd aan de cliënt zodat deze gebruik kan maken van het recht op inzage en correctie. Daarbij kan de cliënt toetsen of de inhoud van het verslag overeenkomt met het proces van betekenisanalyse zoals dat tijdens de nabespreking heeft plaatsgevonden.

Een transparante werkwijze

Na uw aanmelding wordt de cliënt uitgenodigd voor en geïnformeerd over het onderzoek. De cliënt wordt door ons geïnformeerd over zijn rechten (en plichten) en krijgt het conceptverslag van het onderzoek ter inzage. Dit niet alleen om gebruik te kunnen maken van het recht op inzage en correctie, maar ook om vragen te kunnen stellen omtrent de gehanteerde begrippen en terminologie. Vervolgens krijgen de opdrachtgever en de cliënt het integrale verslag toegestuurd. Daarbij streven we naar een doorlooptijd vanaf aanmelding van ten hoogste 10 werkdagen.

NIP code en AVG

Poelstra Psychologische Expertise werkt volgens de gedragscode van het NIP en volgt de wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder meer dat u recht heeft op een afschrift van het rapport. Ook wordt het verslag niet zonder uw toestemming aan de opdrachtgever verzonden en wordt u van te voren geïnformeerd wanneer dit blokkeringsrecht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dat wij ons niet hebben gehouden aan de beroepscode dan kunt u een klacht indienen bij het NIP.

Zie de volledige gedragscode en AVG wet: www.psynip.nl en www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Behandeling

Informatie over behandeling kunt u vinden door op het onderstaande document te klikken.

Behandeling-2019